รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน
(ลิงก์เข้าระบบ SMSS)

ข้อมูลโรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอี

ข้อมูลโรงเรียน

คำชะอี

คำชะอี

มุกดาหาร

2

โรงเรียนบ้านโพนงาม

ข้อมูลโรงเรียน

โพนงาม

คำชะอี

มุกดาหาร

3

โรงเรียนร่มเกล้า

ข้อมูลโรงเรียน

หนองแคน

ดงหลวง

มุกดาหาร

4

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว

ข้อมูลโรงเรียน

หนองบัว

ดงหลวง

มุกดาหาร

5

โรงเรียนชุมชนดอนตาล

ข้อมูลโรงเรียน

ดอนตาล

ดอนตาล

มุกดาหาร

6

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์

ข้อมูลโรงเรียน

โพธิ์ไทร

ดอนตาล

มุกดาหาร

7

โรงเรียนคำแฮดประชาสรรค์

ข้อมูลโรงเรียน

กกแดง

นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร

8

โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

ข้อมูลโรงเรียน

นากอก

นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร

9

โรงเรียนบ้านคำนางโอก

ข้อมูลโรงเรียน

ร่มเกล้า

นิคมคำสร้อย

มุกดาหาร

10

โรงเรียนบ้านกุดแข้

ข้อมูลโรงเรียน

กุดแข้

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

11

โรงเรียนบ้านหนองแอก

ข้อมูลโรงเรียน

บางทรายใหญ่

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

12

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียน

ผึ่งแดด

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

13

โรงเรียนชุมชนโพนทราย

ข้อมูลโรงเรียน

โพนทราย

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

14

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง

ข้อมูลโรงเรียน

มุกดาหาร

เมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร

15

โรงเรียนบ้านบุ่ง

ข้อมูลโรงเรียน

ภูวง

หนองสูง

มุกดาหาร

16

โรงเรียนบ้านสองคอน

ข้อมูลโรงเรียน

ป่งขาม

หว้านใหญ่

มุกดาหาร

17

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่

ข้อมูลโรงเรียน

หว้านใหญ่

หว้านใหญ่

มุกดาหาร